Όροι Συμμετοχής

Cinobo 1st Birthday Giveaway

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «Cinobo Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», με έδρα το Δήμο Αθηναίων Αττικής (οδός Τζαβέλα, αρ. 28), Α.Φ.Μ. 801209827, Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 151803403000 (περαιτέρω η «Διοργανώτρια» ή το «Cinobo»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία “ Cinobo 1st Birthday Giveaway” που θα διενεργηθεί μέσω της σελίδας https://cinobo.com/first-birthday/ (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και την Κύπρο και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (περαιτέρω οι «Συμμετέχοντες»).

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α. τα στελέχη, οι διευθυντές και οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας,
Β. οι σύζυγοι και τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού των ανωτέρω υπό (α)προσώπων.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 09/03/2021 και ώρα 10:30 έως την 31/03/2021 και ώρα 23:59.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτόν, θα πρέπει να επιλέξει το σχετικό διασύνδεσμο (https://cinobo.com/first-birthday/) και μέσω του μηχανισμού εγγραφής στον οποίο θα οδηγηθεί, να συμπληρώσει τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, e-mail). Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό, υπό την έννοια ότι κάθε Συμμετέχων θα λάβει μόνον μια συμμετοχή στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετοχών του σε αυτόν. Ρητώς διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή μέσω της χρήσης πολλαπλών ψευδωνύμων.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν επιβάλλεται οποιαδήποτε χρέωση και δεν απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της Διοργανώτριας ή του εν λόγω τρίτου προσώπου και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.
Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δίνετε τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε ενημερώσεις από την υπηρεσία του Cinobo με αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter), την οποία και έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε.
Αν ένας συμμετέχων χρησιμοποιήσει email που είναι ήδη στη λίστα μας ανανεώνονται απλά τα στοιχεία του και συμμετέχει κανονικά στον διαγωνισμό. Αν είχε κάνει διαγραφή από τη λίστα, με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό εντάσσεται εκ νέου στους αποστολείς. Αν στο παρελθόν έχει ζητήσει διαγραφή του email του από τη λίστα μας για λόγους GDPR, τότε το σύστημα δεν τον εγγράφει συνεπώς η συμμετοχή κρίνεται άκυρη.

6. Δώρο. Το δώρο του Διαγωνισμού (περαιτέρω το «Δώρο») είναι τρεις (3) ετήσιες συνδρομές στην πλατφόρμα cinobo.com. Συγκεκριμένα, το δώρο αυτό παρέχει στους 3 νικητές που θα αναδειχθούν, 1 χρόνο δωρεάν συνδρομή στο Cinobo, δηλαδή 100% έκπτωση για τους πρώτους 12 μήνες συνδρομής, έπειτα από τη δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 14 ημερών.Το Δώρο είναι προσωπικό και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
Οι νικητές, θα ενημερωθούν για το Δώρο μέσω email, με το οποίο και θα παραλάβουν τον ειδικό κωδικό προσφοράς. Ο κωδικός προσφοράς μπορεί να εξαργυρωθεί τόσο από νέους όσο και από υφιστάμενους χρήστες στο cinobo.com. Ως νέοι χρήστες, θεωρούνται εκείνοι που δεν έχουν δημιουργήσει οποτεδήποτε στο παρελθόν λογαριασμό στο Cinobo και δεν διατηρούν ενεργή συνδρομή. Ως υφιστάμενοι χρήστες, θεωρούνται οι χρήστες που έχουν δημιουργήσει λογαριασμό στο Cinobo στο παρελθόν και είτε διατηρούν είτε όχι ενεργή συνδρομή. Δείτε εδώ πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον κωδικό προσφοράς. Ο κωδικός προσφοράς μπορεί να εξαργυρωθεί από την 01/04/2021 και ώρα 14:30 και έως την λήξη του την 30/04/2021 και ώρα 23:59.
Αφού εξαργυρωθεί ο κωδικός προσφοράς, θα ζητηθεί η εισαγωγή στοιχείων κάρτας. Αυτό συμβαίνει για να καταλάβει το σύστημα ότι η συμμετοχή δεν είναι από κάποιο bot που εκτελεί ηλεκτρονική απάτη. Διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα γίνει καμία απολύτως χρέωση της κάρτας κατά την περίοδο της δωρεάν δοκιμής των 14 ημερών και της περιόδου που είναι σε ισχύ η προσφορά (ένα έτος). Η πρώτη μηνιαία χρέωση 7,99€ θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μετά τη λήξη της περιόδου προσφοράς. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε συνδρομή θα πρέπει να προβεί σε ακύρωση της εγγραφής δύο ημέρες πριν τη λήξη της δωρεάν περιόδου που σας αναλογεί με βάση την προσφορά. Υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή και κατά τη διάρκεια της συνδρομής σας. Για περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια των στοιχείων πατήστε εδώ.
Αφού εξαργυρωθεί ο κωδικός και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, στο μενού «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ», καθώς και στην καρτέλα «Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΟΥ» εμφανίζονται η ημερομηνία λήξης της προσφοράς και η ημερομηνία της πρώτης χρέωσης.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί 01/04/2021. Το Δώρο θα παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι ο νικητής θα παράσχει ακριβή και επικαιροποιημένα προσωπικά στοιχεία προκειμένου να λάβει το Δώρο. Η Cinobo δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να προκύψουν εξαιτίας ψευδών ή λανθασμένων προσωπικών στοιχείων που τυχόν θα παρασχεθούν από τους νικητές.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθεί βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που δεν επιδέχεται ανθρώπινη παρέμβαση, στην οποία θα συμπεριληφθούν όλες οι έγκυρες συμμετοχές και η οποία θα λάβει χώρα την 01/04/2021 και ώρα 14:30 στις εγκαταστάσεις της Διοργανώτριας εταιρείας. Πέραν των τριών (3) νικητών από τη σχετική κλήρωση θα αναδειχθούν και τρεις (3) επιλαχόντες.
Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

Α. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω,
Β. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου και
Γ. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 4 ανωτέρω.

8. Ενημέρωση για την ανάδειξη του νικητή. Η Διοργανώτρια θα ενημερώνει: (α) όλους τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό για την ανάδειξη των νικητών, με ανάρτηση σχολίου στο Διαδικτυακό Τόπο και (β) τους νικητές του Διαγωνισμού, με προσωπικό email. Στο email θα αναφέρονται και οι σχετικοί κωδικοί για τη δωρεάν ετήσια συνδρομή του καθενός.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων των τυχαίων γεγονότων και της ανωτέρας βίας), δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 48 ωρών από την ενημέρωσή τους με τη Διοργανώτρια, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και τη θέση του θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση.

9. Ευθύνη.

Το Cinobo δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων σε περίπτωση που αυτοί δεν κάνουν εξαργύρωση του Δώρου εντός των καθορισμένων με τους παρόντες όρους προθεσμιών ή σε περίπτωση που δεν μπορούν να κάνουν χρήση του κωδικού προσφοράς λόγω των περιορισμών βάσει των οποίων διατίθεται η προσφορά.

Η Cinobo δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε λανθασμένη, ανακριβή ή ημιτελή πληροφορία τυχόν κοινοποιηθεί κατά τη διάρκεια ή σε σχέση με αυτό το Διαγωνισμό, εάν η έλλειψη έχει προκληθεί από οποιαδήποτε αιτία εκτός του ελέγχου της Cinobo.
Η Cinobo δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες οποιουδήποτε τηλεφώνου ή δικτύου ή γραμμών, εξυπηρετητών ή παρόχων εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, τεχνικών προβλημάτων ή υπερφόρτωσης ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω ή οποιοδήποτε άλλο τεχνικό σφάλμα συμπεριλαμβανομένης τυχόν ζημίας στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου σχετιζόμενη ή ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σε αυτό το Διαγωνισμό ή της τηλεφόρτωσης οποιουδήποτε υλικού σχετικού με αυτό το Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω εχθροπραξιών, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών αναταραχών, κινδύνων που αφορούν στις αερομεταφορές, μηχανικών καθυστερήσεων, επιδημίας, πράξεων ή παραλείψεων κρατικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών και υγειονομικών αρχών, κυβερνητικής εντολής ή απαγόρευσης κλπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τους παρόντες όρους και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της.
Εάν αυτός ο Διαγωνισμός, για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί, όπως έχει προγραμματιστεί εξαιτίας ιών υπολογιστών, σφαλμάτων, επεμβάσεων, μη εξουσιοδοτημένων παρεμβάσεων, τεχνικών σφαλμάτων ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας πέρα από τον εύλογο έλεγχο της Διοργανώτριας που θα μπορούσε να διαστρεβλώσει ή να επηρεάσει τη διαχείριση, ασφάλεια, το δίκαιο χαρακτήρα, την ακεραιότητα ή την ορθή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει, καθυστερήσει ή ματαιώσει το Διαγωνισμό, υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε έγγραφων οδηγιών δυνάμει εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών ή να επιλέξει ένα νικητή ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες επιλέξιμες συμμετοχές.

10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στο διαδίκτυο https://cinobo.com/campaigns/first-birtday-contest/.

11. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί 24/7 στο τηλέφωνο 2142148777.

12. Προσωπικά Δεδομένα.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του Συμμετέχοντα για συλλογή, καταχώρηση, διατήρηση και επεξεργασία των ελάχιστων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [συγκεκριμένα όνομα, επίθετο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)], τα οποία δεδομένα θα παρασχεθούν από τους ίδιους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους ανωτέρω όρους, σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την Cinobo για τον σκοπό πραγματοποίησης και προβολής του Διαγωνισμού (ενδεικτικά για τη διεξαγωγή των κληρώσεων, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων), σύμφωνα με τον 2016/679 Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών από τη λήξη του Διαγωνισμού, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τα δεδομένα θα επεξεργάζεται η Cinobo, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της, την οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και είναι διαθέσιμη εδώ: https://cinobo.com/privacy-policy/, καθώς και πρόσωπα τα οποία θα ενεργούν κατ’ εντολή ή σε συμφωνία μαζί της για το σκοπό της επεξεργασίας.

Η Cinobo λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων διαβιβάζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Δια της θετικής ενέργειας στην οποία έχουν προβεί προκειμένου να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό και παρέχοντας τα ως άνω προσωπικά δεδομένα, οι Συμμετέχοντες συναινούν ρητά, ειδικά και ανεπιφύλακτα, με πλήρη επίγνωση σε αυτή τη διαβίβαση, αποθήκευση και επεξεργασία, η δε συναίνεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε με αποστολή σχετικής ειδοποίησης στο [email protected], χωρίς όμως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Τυχόν ανάκληση της συναίνεσης πριν την ολοκλήρωση της διενέργειας του Διαγωνισμού ή της απόδοσης του Δώρου στο νικητή, καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα που ανακαλεί στο Διαγωνισμό.

Η Cinobo έχει ορίσει Υπεύθυνο Επεξεργασίας με τον οποίο οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: [email protected].

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης), οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με την Cinoboστο email: [email protected] ή με οποιονδήποτε εκ των τρόπων που προβλέπονται στην Πολιτική Απορρήτου της Cinobo.

Η Cinobo ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να επικοινωνούν μαζί της προκειμένου να επιλύσουν οποιαδήποτε ανησυχία τους σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, εάν οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι παραβιάζεται κάποιο από τα δικαιώματά τους σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους από την ανωτέρω επεξεργασία, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

13. Οι Συμμετέχοντες/οι νικητές του Διαγωνισμού παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου, ηλεκτρονικού τύπου και των social media. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του Δώρου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το ονοματεπώνυμο του νικητή, ιστορίες με φωτογραφίες κ.λπ.), η δε συμμετοχή καθενός στον Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων αζημίως. Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η Διοργανώτρια βασίζεται για την ορθότητα, την αλήθεια και τη νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των Συμμετεχόντων/του νικητή και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των Συμμετεχόντων/των νικητών παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Οι Συμμετέχοντες/οι νικητές οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της Διοργανώτριας. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω, η Διοργανώτρια, κατά την ελεύθερη κρίση της, δύναται να ακυρώνει τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό του παραβαίνοντος Συμμετέχοντα.

Οποιαδήποτε απόπειρα εσκεμμένης πρόκλησης βλάβης στη σελίδα της Διοργανώτριας ή στις πληροφορίες της σελίδας προκειμένου να προκληθεί κακόβουλη βλάβη ή παρεμβολή στην κανονική λειτουργία της σελίδας ή με άλλο τρόπο υπονόμευση της νόμιμης διεξαγωγής αυτού του Διαγωνισμού μπορεί να παραβιάζει την ποινική και αστική νομοθεσία και στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί μια τέτοια ενέργεια, είτε επιτυχημένη είτε όχι, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία της στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Εάν η Διοργανώτρια υποστεί οποιαδήποτε ζημία ή υποβληθεί σε οποιαδήποτε δαπάνη σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων ή οποιασδήποτε άλλης νόμιμης υποχρέωσης του Συμμετέχοντα, ο Συμμετέχων υποχρεούται να αποζημιώσει την Διοργανώτρια για κάθε ζημία, απώλεια και δαπάνη.

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου. Οι Συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι διαθέτουν εν ενεργεία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς επίσης ότι γνωρίζουν και έχουν αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού.

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας.

Όλα τα υλικά που έχουν δημιουργηθεί από τη Cinobo σε σχέση με το Διαγωνισμό ανήκουν στη Cinobo.

Όλες οι πληροφορίες, περιεχόμενα, υπηρεσίες και λογισμικά που παρουσιάζονται, μεταδίδονται μέσω ή χρησιμοποιούνται σε σύνδεση με τη σελίδα της Cinobo στο Facebook, το Instagram ή με άλλες προωθητικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα διαφημιστικών, καταλόγων, οδηγών, άρθρων, απόψεων, κριτικών, κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, εικονογραφήσεων, ηχητικών καταγραφών, βίντεο, html, πρωτογενούς και καταληκτικού κώδικα, λογισμικού, δεδομένων και κάθε άλλου σχετικού ζητήματος, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της επιλογής, ρύθμισης και τη μορφή και το περιεχόμενο των ανωτέρω (εφεξής από κοινού το «Περιεχόμενο»), προστατεύονται από δικαιώματα δημιουργού και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Cinobo και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, δικαιοπαρόχων και προμηθευτών. Η Cinobo προστατεύει ενεργά και στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπει ο νόμος τα δικαιώματά της επί του Περιεχομένου. Η αντιγραφή, αναδιοργάνωση, μετάδοση, αναδιατύπωση για μετάδοση ή έκδοση, αναδιανομή, τροποποίηση, χρήση ή δημοσίευση από Εσάς σε οποιοδήποτε μέσο, άμεσα ή έμμεσα, αυτών των ζητημάτων ή οποιουδήποτε μέρους του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων της αφαίρεσης ή τροποποίησης της διαφήμισης, εκτός από περιορισμένα δικαιώματα χρήσης που παρέχονται με τους παρόντες όρους, απαγορεύεται αυστηρά. Οι Συμμετέχοντες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό πέρα από τα όσα ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

14. Ματαίωση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού, να τροποποιήσει μονομερώς οποιονδήποτε/οποιουσδήποτε όρο (-ους) εκ των παρόντων ή/και να διακόψει ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση της μέσο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της δημοσίευσης στη σελίδα της και θα είναι δεσμευτική για όλους από την ημερομηνία ανακοίνωσής της. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Cinobo, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που μπορεί να προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό, ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

16. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.