Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα

Το Cinobo δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και σέβεται το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, επενδύουμε χρόνο και πόρους για να προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας.

Το Cinobo λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους.

Στην προσπάθειά μας αυτή βρισκόμαστε σε διαρκή διαδικασία ενημέρωσης και εκπαίδευσης, ώστε να συμμορφωνόμαστε απολύτως με το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και διαβιβάζονται, τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τους λόγους και το χρονικό διάστημα που αυτά αποθηκεύονται, αλλά και για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται. Αφορά δε, κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η παρούσα Πολιτική επικαιροποιείται ανά διαστήματα και μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας προτείνουμε λοιπόν να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί (πχ όνομα, αριθμός ταυτότητας,διεύθυνση κτλ). Τα δεδομένα που αφορούν την υγεία (σωματική ή ψυχική κατάσταση, λήψη ιατρικών υπηρεσιών κ.α.) συμπεριλαμβάνονται στον γενικό όρο προσωπικά δεδομένα αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων. Η Εταιρία δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές  περιπτώσεις να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, ή/ και από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες/διατάξεις.

Για ποιους λόγους συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από το Cinobo για τους εξής λόγους:

i) για την εγγραφή και τη διαχείριση λογαριασμού των εγγεγραμμένων χρηστών της πλατφόρμας Cinobo,

ii) για την παροχή και τη διαχείριση της υπηρεσίας, 

iii) για να διαχειρίζεται και να ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματα, ερωτήματα ή αξιώσεις που υποβάλλονται στην εξυπηρέτηση πελατών του Cinobo, 

iv) για την επικοινωνία που σχετίζεται με τη συνδρομή ή / και τις υπηρεσίες, 

v) για την προώθηση των υπηρεσιών μας π.χ. με αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) στους χρήστες που έχουν αποδεχθεί να λαμβάνουν προωθητικό υλικό.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, όπως για τη λήψη ενημερωτικού δελτίου «newsletter» σε τακτική βάση, αυτή θα ζητείται ρητώς από εσάς και έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία περιλαμβάνουν το όνομά, τη διεύθυνσή σας και γενικότερα τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου).

Πέραν των ανωτέρω δεδομένων που μας παρέχετε, ενδέχεται να συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (Ιnternet Ρrotocoladdress) της συσκευής σας,π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής, laptop, tablet, smartphone. Οι τεχνικές αυτές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία και απόδοση της ιστοσελίδας και δεν αποθηκεύονται μόνιμα στις υποδομές μας.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας παρατίθενται στην Πολιτική Cookies (εδώ).

Από ποιες αρχές διέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρία;

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.

Ποιος συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα και για ποιον σκοπό; Διαβιβάζονται σε τρίτους;

Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που αφορούν στοιχεία επικοινωνίας γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της ενημέρωσής σας για τις υπηρεσίες και τις δράσεις της Εταιρίας. Όλα τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για αυτό τον σκοπό και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από το Τμήμα Marketing της Εταιρίας μας.  

Ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους,για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, σκοπούς μάρκετινγκ, διαχείρισης δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά απέναντί μας, ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

Η Εταιρία δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας /δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα.

Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στη διερεύνηση κατάληψης κάποιας θέσης εργασίας στην εταιρία μας (φόρμα Βιογραφικού) θεωρούμε εύλογο και αναγκαίο χρόνο διατήρησης των σχετικών δεδομένων σας το διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από τον χρόνο λήψης του βιογραφικού σας ο σχετικός φάκελος με το σύνολο των στοιχείων σας θα διαγράφεται.

Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στην ενημέρωσή σας για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις μας εύλογος χρόνος διατήρησης των στοιχείων σας κρίνεται ο χρόνος της σχετικής (εμπορικής) λειτουργίας της Εταιρίας.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου έναντι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ρωτήσετε ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουμε, αν τα δίνουμε σε τρίτους και σε ποιους,καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων μετά από αίτησή σας. Άλλα δικαιώματα τα οποία έχετε βάσει της σχετικής νομοθεσίας περιλαμβάνουν το δικαίωμα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση ή/ και διόρθωση των δεδομένων σας, την παύση ή/και περιορισμό της επεξεργασίας τους και τη διαγραφή τους από τα συστήματα της Εταιρίας, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους. Επίσης διατηρείτε το δικαίωμα φορητότητας ή/και εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα ως άνω δικαιώματά σας υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. τα δεδομένα που χρειάζονται διόρθωση), όπως περιγράφονται στους όρους χρήσης της εκάστοτε υπηρεσίας.

H Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αιτήματά σας να απαντηθούν χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή τους. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Για την εν λόγω παράταση καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης θα ενημερώνεστε εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος από την Εταιρία. Εάν υποβάλλετε το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η απάντηση θα σας παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν ζητήσετε κάτι διαφορετικό (πχ. έγγραφη επιστολή).

Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία καθυστερεί πέραν του δικαιολογημένου διαστήματος να ανταποκριθεί στην αίτησή σας καθώς και σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας ή η Εταιρία δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις φύλαξης των δεδομένων σας δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. (Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αθήνα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, [email protected], +30-210 6475600.

Πολιτική Απορρήτου & προστασίας δεδομένων

 1. ΣΚΟΠΟΣ

Με την παρούσα καθορίζεται η πολιτική απορρήτου & προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πελατών που διαχειρίζεται η εταιρεία. Μέσω της συγκεκριμένης πολιτικής οι πελάτες μπορούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγει η εταιρεία για αυτούς και πώς η εταιρεία χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες.

 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η πολιτική εφαρμόζεται για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων πελατών και είναι αναρτημένη στο site της εταιρείας.

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, υλοποίηση και εφαρμογή της πολιτικής είναι το τμήμα ΙΤ της εταιρείας, ο ΥΑΠ & η Διοίκηση. Υπεύθυνοι για τον έλεγχο εφαρμογής και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής όταν απαιτείται είναι το τμήμα ΙΤ της εταιρείας.

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εταιρεία είναι η αφοσιωμένη στην προστασία της εχεμύθειας και της εμπιστοσύνης των πληροφοριών που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η εταιρεία συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών.

Η εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες (που συχνά αναφέρονται ως «προσωπικά δεδομένα») που έχουν συλλεχθεί είτε διαδικτυακά είτε επικοινωνώντας με κάθε τρίτο.

Σκοπός της εταιρείας είναι να συλλέγονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους πελάτες έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει σ ’αυτούς πληροφόρηση ή/και υπηρεσίες ή πληροφορίες σχετικά με επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η παρούσα πολιτική περιλαμβάνει αναλυτικά τα κάτωθι:

 • 4. Συλλογή και χρήση Προσωπικών Δεδομένων

     o 4.1 Αυτόματη συλλογή προσωπικών δεδομένων

          Α. Διευθύνσεις IP

          Β. Cookies

          Γ. Google Analytics

          Δ. Web beacons

          Ε. Εργαλεία βάσει γεωγραφικής θέσης

     o 4.1.1 Εφαρμογές και widgets κοινωνικών δικτύων

     o 4.1.2 Παιδιά

 • 4.2. Γνωστοποίηση και μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων
 • 4.3. Επιλογές
 • 4.4. Πρόσβαση
 • 4.5. Ασφάλεια και Αποθήκευση των Δεδομένων
 • 4.6. Παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών
 • 4.7. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση
 • 4.8. Επικοινωνήστε μαζί μας
 1. Συλλογή και χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών εφόσον αυτοί επιλέξουν να τα παρέχουν – για παράδειγμα, εάν επικοινωνήσουν με emails ή εγγραφούν στη φόρμα που είναι διαθέσιμη στο site της εταιρείας.

Εάν ο πελάτης επιλέξει να εγγραφεί ή να συνδεθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας χρησιμοποιώντας τρίτη υπηρεσία μοναδικής εγγραφής που πιστοποιεί την ταυτότητα του και συνδέει τις πληροφορίες σύνδεσής του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Google ή Instagram) με την εταιρεία, η εταιρεία συλλέγει τυχόν πληροφορίες ή περιεχόμενο που χρειάζεται για την εγγραφή ή σύνδεση, για τα οποία έχει δώσει στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης την άδεια να μοιραστεί με την εταιρεία, όπως το όνομά του πελάτη και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Η συλλογή άλλων πληροφοριών μπορεί να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις απορρήτου που έχει καθορίσει ο πελάτης με τον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, οπότε παρακαλείται ο πελάτης να μελετήσει τη δήλωση ή πολιτική απορρήτου της σχετικής υπηρεσίας.

Με την εγγραφή και/ή την υποβολή των προσωπικών δεδομένων του στην εταιρεία, ο πελάτης συναινεί επίσης στη χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Τα προσωπικά του δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός αν λάβουμε την άδειά του, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή από τις επαγγελματικές προδιαγραφές.

Για παράδειγμα, εάν ο πελάτης εγγραφεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του, η εταιρεία χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να εξατομικεύσει την εμπειρία του πελάτη ως χρήστη.

Σε μερικές περιπτώσεις όπου ο πελάτης έχει εγγραφεί για ορισμένες υπηρεσίες, ενδέχεται η εταιρεία να αποθηκεύσει προσωρινά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη μέχρι να λάβει την επιβεβαίωση των πληροφοριών που παρείχε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που παρείχε ο πελάτης στο πλαίσιο της εγγραφής του για να επιβεβαιώσει το αίτημα εγγραφής).

Η εταιρεία γενικά συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των πελατών. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, ενημερώνονται οι πελάτες σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.

Η εταιρεία συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο όταν τα εν λόγω άτομα – πελάτες προσφέρουν οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο. Παρακαλείστε να μην παρέχετε ευαίσθητα δεδομένα στην εταιρεία, εκτός εάν αυτό απαιτείται για το σκοπό της παροχής των προσωπικών δεδομένων και να μην παρέχετε σε καμία περίπτωση ευαίσθητα δεδομένα στην εταιρεία, εκτός αν δια της παρούσας συναινείτε στη χρήση από την εταιρεία αυτών των δεδομένων για τους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς της και εάν συναινείτε στη διαβίβαση και αποθήκευση αυτών των δεδομένων προς και σε βάσεις δεδομένων της εταιρείας.

4.1 Αυτόματη συλλογή προσωπικών δεδομένων

Σε μερικές περιπτώσεις, η εταιρεία καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών αυτής χρησιμοποιούν cookies, webbeacons και άλλες τεχνολογίες για να συλλέξουν αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν ο πελάτης επισκέπτεται διαδικτυακά, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσει με την εταιρεία. Η συλλογή αυτών των δεδομένων επιτρέπει στην εταιρεία να εξατομικεύει τη διαδικτυακή εμπειρία του πελάτη, να βελτιώνει την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής παρουσίας της εταιρείας και να αποτιμά την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης (marketing) των υπηρεσιών της.

Α. Διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή κάθε πελάτη κάθε φορά που αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι Διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστοτόπου.

Β. Cookies

Περισσότερα για την πολιτική μας για τα cookies εδώ.

Γ. Google Analytics

Η εταιρεία χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του GoogleAnalytics μπορείτε να βρείτε εδώ :

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Προκειμένου να παρέχουν στους επισκέπτες της ιστοσελίδας περισσότερες επιλογές για τον τρόπο συλλογής των δεδομένων τους από την Google Analytics, η Google έχει αναπτύξει το Google Analytics Opt-out BrowserAdd-on. Το add-on επικοινωνεί με το Google Analytics JavaScript (ga.js) για να δείξει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα δε θα πρέπει να αποσταλούν στο Google Analytics. Το Google Analytics Opt-out Browser Add-on δεν εμποδίζει την αποστολή πληροφοριών στον ίδιο τον ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες web analytics.

Δ. Web beacons

Το Web beacons είναι ένα μικρό αρχείο με εικόνα (imagefile) σε μια ιστοσελίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή ορισμένων δεδομένων από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του πελάτη, όπως οι διευθύνσεις IP, ο χρόνος κατά τον οποίο προβλήθηκε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, το είδος του φυλλομετρητή (browser) και η ύπαρξη των cookies που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως από τον ίδιο υπολογιστή εξυπηρέτησης δικτύου (server). H εταιρεία χρησιμοποιεί webbeacons μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η εταιρεία ή οι serviceproviders της μπορεί να χρησιμοποιούν webbeacons προκειμένου να εντοπίζουν την αποτελεσματικότητα των ιστότοπων τρίτων που μας παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες ή προκειμένου να συλλέγουν συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των επισκεπτών και να διαχειρίζονται τα cookies.

Ο πελάτης έχει την επιλογή να κάνει κάποια web beacons ανενεργά με το να απορρίψει τα σχετικά cookies. Το web beacons θα μπορεί ακόμα να καταγράφει μια ανώνυμη επίσκεψη από την διεύθυνση IP σας αλλά και οι πληροφορίες από τα cookies δε θα καταγράφονται.

Ε. Εργαλεία βάσει γεωγραφικής θέσης

Αυτά τα δεδομένα θέσης συλλέγονται με σκοπό την παροχή προς τους πελάτες πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες που πιστεύειη εταιρεία ότι μπορεί να τους ενδιαφέρουν με βάση τη γεωγραφική θέση τους, καθώς επίσης και τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία βάση γεωγραφικής θέσης.

4.1.1. Εφαρμογές και widgets κοινωνικών δικτύων

Η ιστοσελίδα της εταιρείας μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργικότητα ώστε να μπορεί ο πελάτης να κοινοποιεί μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, όπως το κουμπί like του Facebook και το Twitter widget. Αυτές οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους των πελατών του ιστότοπου της εταιρείας (βλέπε ανωτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies «Κοινωνικής Δικτύωσης»). Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που παρέχετε μέσω τέτοιων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συλλεχθεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλα μέλη της εν λόγω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και οι ανταλλαγές αυτές διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου των εταιρειών που παρέχουν την εφαρμογή. Η εταιρεία δεν έχει τον έλεγχο ή την ευθύνη για τις εν λόγω εταιρείες ή τη χρήση των πληροφοριών των πελατών από αυτές.

Επιπλέον, η ιστοσελίδα της εταιρείας μπορεί να φιλοξενήσει blogs, forums, crowd-sourcing και άλλες εφαρμογές ή υπηρεσίες (συνολικά αναφερόμενα ως «λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης»). Ο σκοπός των λειτουργιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η διευκόλυνσης ανταλλαγής πληροφοριών και περιεχομένου. Κάθε προσωπική πληροφορία που παρέχετε σε οποιαδήποτε λειτουργία μέσου κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας μπορεί να γνωστοποιηθεί σε άλλους χρήστες της εν λόγω λειτουργίας μέσου κοινωνικής δικτύωσης (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο σημείο συλλογής), επί των οποίων ενδέχεται να έχουμε περιορισμένο ή καθόλου έλεγχο.

4.1.2. Παιδιά

Η εταιρεία αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, ο ιστότοπός μας ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως ούτε απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Η πολιτική της εταιρείας είναι να μην συλλέγει ποτέ ούτε να τηρεί εν γνώσει της δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 13 ετών.

4.2. Γνωστοποίηση και μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία δε μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί της, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς της σκοπούς και τις επιχειρηματικές της ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματα των πελατών ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εταιρεία ενδέχεται να μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών με διάφορες εξωτερικές εταιρείες ή παρόχους υπηρεσιών ή πωλητές που εργάζονται για λογαριασμό της εταιρείας προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά των πελατών, αφότου τους ενημερώσει εκ των προτέρων και λάβει τη συναίνεσή τους.

Επίσης, η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα εκτός γεωγραφικών συνόρων σε άλλες εταιρείες μέλη της εταιρείας ή εξωτερικές εταιρείες που συνεργάζονται με την εταιρεία μας ή για λογαριασμό της. Η εταιρεία μπορεί επίσης να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σε κάποια δικαιοδοσία διαφορετική από αυτήν όπου βρίσκεται ο πελάτης. Με το να παρέχουν προσωπικά δεδομένα μέσω διαδικτύου, οι επισκέπτες συναινούν στη μεταφορά αυτή ή/και στην αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων στο εξωτερικό.

Η εταιρεία μπορεί επίσης να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με την πώληση εκχώρηση ή άλλη μεταβίβαση της επιχείρησης του ιστότοπου τον οποίο αφορούν τα δεδομένα, προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα της κυβέρνησης ή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου ή όταν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαστικές αποφάσεις ή νομοθετικούς κανονισμούς. Τέτοιες αποκαλύψεις μπορεί επίσης να απαιτούνται για ελέγχους προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ελέγχους ασφαλείας ή/και για τη διερεύνηση ή ανταπόκριση σε παράπονα ή απειλές κατά της ασφάλειας.

Η εταιρεία δεν πωλεί προσωπικά δεδομένα σε οποιουσδήποτε τρίτους. Επίσης, η εταιρεία δε θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχουν οι πελάτες σε οποιουσδήποτε τρίτους.

4.3 Επιλογές

Η εταιρεία μπορεί να ζητά την άδεια των πελατών για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών τους δεδομένων και αυτοί μπορούν είτε να συναινούν ή να αρνούνται αυτές τις χρήσεις. Εάν επιθυμούν συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter), έχουν τη δυνατότητα να διαγραφούν από το σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσουν να διαγραφούν από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, η εταιρεία θα προσπαθήσει να διαγράψει τα δεδομένα τους το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστεί ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσει να επεξεργαστεί αυτό το αίτημα.

4.4 Πρόσβαση

Κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η εταιρεία για αυτόν, καθώς και να τα αναθεωρήσει και γενικά να ασκήσει κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε ένα αίτημα ή εάν σας προβληματίζει κάτι από τα ανωτέρω, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected].

4.5 Ασφάλεια και Αποθήκευση των Δεδομένων

Η εταιρεία εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφάλειας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

Επιπλέον, προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Επισημαίνουμε ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Η εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, όμως δε μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον ιστότοπό της. Μετά τη λήψη των στοιχείων των πελατών εφαρμόζουμε αυστηρές διαδικασίες και λειτουργίες ασφάλειας ώστε να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση.

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους πελάτες μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσει να τα τηρεί κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

4.6 Παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών

Η εταιρεία λαμβάνει προσωπικά δεδομένα κατά την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών – συνήθως κατά την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εργοδότες, επιχειρήσεις με πελάτες φυσικά πρόσωπα και στον ιδιωτικό τομέα. Οι σχέσεις της με τους πελάτες διέπονται από τις επιστολές συνεργασίας και τους γενικούς όρους συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει. Η εταιρεία παρέχει πληροφορίες διαφόρων τύπων και ο ρόλος της ενδέχεται να μην είναι πάντα ευκρινής για τα άτομα που είναι υποκείμενα των δεδομένων.

Ωστόσο, η εταιρεία συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις εφαρμοστέες κανονιστικές οδηγίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

4.7 Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Η εταιρεία υποβάλλει την Παρούσα Δήλωση σε συχνή επανεξέταση και ενδέχεται να την τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Όταν θα συμβαίνουν αλλαγές, θα καταγράφεται η ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στη Δήλωση. Η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για τους πελάτες και τα στοιχεία τους από την ημερομηνία αυτή. Παράλληλα θα υπάρχει σήμανση και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας που θα υποδεικνύει την αλλαγή ή τροποποίηση της Πολιτικής.

Η εταιρεία ενθαρρύνει τους πελάτες να μελετούν κατά τις περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζουν εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία τα προσωπικά τους δεδομένα. Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Δεκέμβριο του 2019.

4.8 Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν ο πελάτης έχει οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με τη διαχείριση ή την προστασία των προσωπικών του δεδομένων ή εάν επιθυμεί να τροποποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα ή να εξασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμά του ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείτε να επικοινωνεί στη διεύθυνση [email protected].

Creative Europe Media
European Union
EPAnEK
elevate web