Όροι Χρήσης Διαδικτυακής Υπηρεσίας CINOBO

 1. Περιγραφή της Υπηρεσίας. Το Cinobo είναι μια συνδρομητική υπηρεσία που επιτρέπει στους συνδρομητές της να έχουν πρόσβαση σε ταινίες και λοιπό οπτικοακουστικό υλικό μέσω ορισμένων τηλεοράσεων, υπολογιστών και άλλων συνδεδεμένων συσκευών (στο εξής “συσκευές Cinobo”) με απαραίτητη τη χρήση Διαδικτύου. Οι συσκευές Cinobo περιγράφονται αναλυτικά σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας μας (εδώ) και δύνανται να μεταβάλλονται ή/και να εμπλουτίζονται.
 2. Αποδοχή. Η αποδοχή, χωρίς επιφύλαξη, των παρόντων όρων χρήσης καθίσταται απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας από το Cinobo. Ο χρήστης δηλώνει με τον ειδικό τρόπο που προσδιορίζεται στο τέλος των παρόντων όρων, ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους έχει στη διάθεσή του ανά πάσα στιγμή (εδώ).

 

1.ΟΡΙΣΜΟΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Η παραπάνω περιγραφόμενη συνδρομητική υπηρεσία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Οι ταινίες και το λοιπό οπτικοακουστικό υλικό που θα διατίθεται μέσω της υπηρεσίας. Το σύνολο του υλικού αυτού δύναται να ανανεώνεται ή/και να αντικαθίσταται κατά την ανέλεγκτη κρίση του Cinobo. Για το υλικό αυτό το Cinobo έχει εξασφαλίσει το σύνολο των σχετικών δικαιωμάτων που παρέχει στους συνδρομητές του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Το σύνολο της χρονικής διάρκειας για την οποία ο εκάστοτε συνδρομητής θα δύναται να κάνει χρήση της υπηρεσίας, ανάλογα με τη συνδρομή που έχει επιλέξει και έχει καταβάλει.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Το σύνολο του εξοπλισμού μέσω του οποίου ο εκάστοτε χρήστης θα δύναται να κάνει χρήση της υπηρεσίας.

ΧΡΗΣΤΗΣ/ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ: Οποιοσδήποτε επισκέπτης της υπηρεσίας, ο οποίος συνάπτει με το Cinobo σύμβαση συνδρομής υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή/ και υπό τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που μπορεί να ισχύουν για συγκεκριμένα πακέτα συνδρομών όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: Η σύμβαση που συνάπτεται υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή/ και υπό τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που μπορεί να ισχύουν για συγκεκριμένα πακέτα συνδρομών όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω μεταξύ του Cinobo και οποιουδήποτε συνδρομητή κάνει χρήση της υπηρεσίας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ: Το αντίτιμο που καταβάλει ο εκάστοτε χρήστης για τη χρήση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή/ και υπό τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που μπορεί να ισχύουν για συγκεκριμένα πακέτα συνδρομών όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω.

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος χρήστης δύναται να κάνει δοκιμαστική χρήση της υπηρεσίας χωρίς την καταβολή αντιτίμου. Σε περιπτώσεις ειδικών πακέτων συνδρομής όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω δύναται να μην παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική περίοδος.

 

Α. Συνδρομή

 1. Η υπηρεσία Cinobo είναι συνδρομητική και απαιτεί από τους χρήστες της τη δημιουργία ειδικού προσωπικού λογαριασμού μέσω της ιστοσελίδας μας. H συνδρομή σας στο Cinobo θα είναι μηνιαία έως τον τερματισμό της. Με την εγγραφή σας μας εξουσιοδοτείτε να χρεώνουμε, μηνιαίως, το κόστος συνδρομής με έναν από τους υποδεικνυόμενους τρόπους πληρωμής που θα επιλέξετε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται παρακάτω. Διακοπή της χρέωσης είναι εφικτή, εφόσον τηρηθεί η κάτωθι προβλεπόμενη διαδικασία ακύρωσης της συνδρομής. (βλ. Ακύρωση παρακάτω). Τα παραπάνω δύνανται να μην ισχύουν σε περίπτωση συγκεκριμένου ή ειδικού πακέτου συνδρομής όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω.
 2. Σε περίπτωση κατά την οποία από τα στοιχεία που μας δηλώνετε κατά την εγγραφή σας, δεν προκύπτει ότι είστε μόνιμος κάτοικος Ελλάδας ή Κύπρου, το Cinobo διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επαλήθευση της ως άνω ιδιότητάς σας με την προσκόμιση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοιχείων (βλ. Κανονισμός ΕΕ 2017/1128 για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά).
 3. Είναι πιθανό να προβλέπεται δικαίωμα επιλογής ενός ή περισσοτέρων προγραμμάτων συνδρομής, σε σταθερή ή περιοδική βάση, αυτόνομα ή σε συνεργασία με τρίτες επιχειρήσεις και με την παράλληλη παροχή και διάθεση των δικών τους προϊόντων ή υπηρεσιών. Για την επιλογή ορισμένων εξ αυτών των προγραμμάτων είναι πιθανό να προβλέπονται διαφορετικές προϋποθέσεις και περιορισμοί, οι οποίοι θα αναγράφονται σε ειδική ενότητα στο τέλος των παρόντων όρων Ειδικότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες, σχετικά με τη συνδρομή σας, το πρόγραμμα και τις χρεώσεις σας, θα μπορείτε να λαμβάνεται μέσω του μενού «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ», που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.
 4. Απαραίτητος Εξοπλισμός. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Cinobo, πρέπει να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε μια συσκευή συμβατή με το Cinobo από αυτές που περιγράφονται σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας μας (εδώ). Το Cinobo δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες του, η οποία σχετίζεται με ακαταλληλότητα της χρησιμοποιούμενης συσκευής ή με αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο με την απαιτούμενη ταχύτητα όπως αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (εδώ).

 

Β. Χρεώσεις

 1. Περίοδος χρέωσης. Η συνδρομή για την υπηρεσία Cinobo, θα χρεώνεται με την μέθοδο πληρωμής που θα επιλέξετε, μηνιαία, κατά την ημερολογιακή ημέρα που συμπίπτει με τη συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης της συνδρομής σας, δηλαδή την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το χρονοδιάγραμμα χρέωσής σας ενδέχεται να διαφέρει, για παράδειγμα, εάν η μέθοδος πληρωμής σας δεν έχει προχωρήσει με επιτυχία ή εάν η συνδρομή πληρωμής ξεκίνησε σε ημέρα που δεν περιέχεται σε ένα συγκεκριμένο μήνα. Μπορείτε να δείτε την επόμενη ημερομηνία ανανέωσης συνδρομής στον ιστότοπό μας, κάνοντας κλικ στο μενού «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» και επιλέγοντας την καρτέλα «Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΟΥ». Τα παραπάνω δύνανται να μην ισχύουν στην περίπτωση των ειδικών πακέτων συνδρομής που προβλέπουν εφάπαξ πληρωμή, συγκεκριμένη χρονική διάρκεια της συνδρομής και περιορισμένο πακέτο ταινιών.
 2. Τρόποι πληρωμής. Η πληρωμή της ή των συνδρομών σας γίνεται με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία θα σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν από τους υποδεικνυόμενους έγκυρους τρόπους πληρωμής. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο πληρωμής σας, μεταβαίνοντας στον ιστότοπό μας, κάνοντας κλικ στο μενού «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» και επιλέγοντας την καρτέλα «ΠΛΗΡΩΜΗ». Εάν μια πληρωμή δεν διευθετηθεί με επιτυχία, λόγω λήξης ισχύος της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας, είτε λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και δεν προβείτε έγκαιρα στην αλλαγή του τρόπου πληρωμής ή στην ακύρωση του λογαριασμού σας, το Cinobo διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβασή σας στην υπηρεσία, μέχρι να λάβει χώρα έγκυρη πληρωμή. Όταν ενημερώνετε για τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής σας, μας παρέχετε ταυτόχρονα την εξουσιοδότηση να συνεχίσουμε να τον χρεώνουμε με το κόστος της συμφωνηθείσας συνδρομής  και παραμένετε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ποσό δεν έχει εισπραχθεί, εφόσον διατηρούσατε δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται αλλαγή στις ημερομηνίες πληρωμής των λογαριασμών σας. Για ορισμένες μεθόδους πληρωμής, ο εκδότης του τρόπου πληρωμής σας μπορεί να σας χρεώσει μια ξένη αμοιβή συναλλαγής ή άλλες χρεώσεις. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών μεθόδων πληρωμής για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τρόποι πληρωμής μπορεί να μεταβάλλονται ή να εμπλουτίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθείτε έγκαιρα με κάποιον από τους συμφωνημένους τρόπους επικοινωνίας σας με το Cinobo.
 3. Ακύρωση. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας στο Cinobo οποιαδήποτε στιγμή και θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία Cinobo μέχρι το τέλος της περιόδου χρήσης  της υπηρεσίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρηματικών ποσών που χρεώθηκαν για περιόδους χρήσης της υπηρεσίας που δεν χρησιμοποιήθηκαν από επιλογή σας, χωρίς να έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ακύρωσης της συνδρομής σας. Για να συνεχίσετε με την ακύρωση της συνδρομής πρέπει να μεταβείτε στην ιστοσελίδα cinobo.com μέσω Η/Υ και αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας να μεταβείτε στο μενού «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» και στην καρτέλα «Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΟΥ»  όπου υπάρχει και το κουμπί ακύρωσης συνδρομής. Για να δείτε πότε θα κλείσει ο λογαριασμός σας, κάντε κλικ στην καρτέλα «Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΟΥ» στο μενού «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ». Η διαγραφή της εφαρμογής μας από την συσκευή σας δεν συνεπάγεται την ακύρωση συνδρομής. Τα παραπάνω δύνανται να μην ισχύουν για τις περιπτώσεις των ειδικών πακέτων συνδρομών, ιδίως όταν προβλέπεται εφάπαξ συνδρομή για προκαθορισμένη χρονική διάρκεια.
 4. Αλλαγές στην τιμολόγηση. Το Cinobo διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χρέωσης των συνδρομών ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή δεν θα επηρεάσει τις χρεώσεις σας μέχρι τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας της υπηρεσίας και δε θα γίνεται χωρίς την έγκαιρη ενημέρωσή σας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν συμφωνείτε με τις νέες χρεώσεις ακολουθείτε τη διαδικασία Ακύρωσης, που προβλέπεται παραπάνω.

 

Γ. Δωρεάν δοκιμαστική περίοδος

 1. Το Cinobo σας παρέχει τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών του δωρεάν κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής περιόδου 14 ημερών. Για τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου και τις δυνατότητες χρήσης αυτής θα βρείτε πληροφορίες εδώ. Στόχος της δοκιμαστικής περιόδου είναι η γνωριμία και η εμπειρία κάθε νέου ενδιαφερόμενου χρήστη με τις υπηρεσίες Cinobo. Για κάθε χρήστη προβλέπεται μία μόνον δωρεάν δοκιμαστική περίοδος, κατά την πρώτη του εγγραφή στην υπηρεσία. Η παραπάνω δυνατότητα δύναται να μην προβλέπεται για τα ειδικά πακέτα συνδρομών, που αφορούν σε εφάπαξ συνδρομή για περιορισμένη χρονική διάρκεια και περιορισμένο πακέτο ταινιών.
 2. Το Cinobo καθορίζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την παροχή της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια και διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την επιλεξιμότητα ή τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου προς αποφυγήν κατάχρησης της δωρεάν δοκιμής. Το Cinobo διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου και αναστολής του λογαριασμού σας, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούσατε τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή αν υπάρχουν ενδείξεις κακής χρήσης, κατάχρησης ή παράβασης των όρων λήψης της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου από το χρήστη. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεστε άμεσα βάση του προεπιλεγμένου τρόπου επικοινωνίας με το Cinobo.
 3. Η χρέωση του κόστους συνδρομής θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου και με την έναρξη του επιλεγμένου κύκλου χρέωσης αυτόματα, εφόσον δεν ακυρώσετε τη συνδρομή σας τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου.
 4. Σε περίπτωση που κάνετε χρήση της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου δεν προβλέπεται δικαίωμα υπαναχώρησης.

 

Δ. Υπηρεσία Cinobo

 1. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία Cinobo, πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. To Cinobo δεν ευθύνεται για χρήση της υπηρεσίας από ανηλίκους που έχουν πρόσβαση σε συνδεδεμένες συσκευές ενήλικων χρηστών της υπηρεσίας.
 2. Άδεια πρόσβασης. Η υπηρεσία Cinobo και οποιοδήποτε περιεχόμενο μπορείτε να δείτε μέσω της υπηρεσίας είναι αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας στο Cinobo, σας παρέχουμε περιορισμένη, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης στην υπηρεσία Cinobo και προβολή ταινιών ή κάθε άλλου διαθέσιμου οπτικοακουστικού υλικού. Με την εγγραφή σας στο Cinobo δεν σας παρέχεται κανένα άλλο δικαίωμα πλην του παραπάνω. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της υπηρεσίας για δημόσια προβολή. Επίσης δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, πλην της απλής ιδιωτικής θέασης, αναπαραγωγή, εκμετάλλευση, αντιγραφή, δημοσίευση ή επεξεργασία του περιεχομένου της Υπηρεσίας, ολική ή μερική.
 3. Περιοχές πρόσβασης. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το περιεχόμενο του Cinobo μόνο στις γεωγραφικές τοποθεσίες όπου προσφέρουμε την υπηρεσία μας και έχουμε λάβει άδεια χρήσης τέτοιου περιεχομένου (Ελλάδα και Κύπρο). Σε περίπτωση προσωρινής μετακίνησής σας σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορείτε να παρακολουθείτε το περιεχόμενο του Cinobo, μόνον στα πλαίσια προσωρινής διαμονής σας σε αυτές και εφόσον παραμένετε μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας ή Κύπρου. Το Cinobo διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει οποτεδήποτε επιβεβαίωση ότι η μόνιμη κατοικία σας είναι στην Ελλάδα ή την Κύπρο, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση το Cinobo συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1128 της 14ης Ιουνίου 2017 για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά. Το περιεχόμενο που μπορεί να είναι διαθέσιμο για προβολή ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφική θέση και θα αλλάζει από καιρό σε καιρό κατά την ανέλεγκτη κρίση του Cinobo, ενώ ο χρόνος της διαθεσιμότητάς του θα καθορίζεται μονομερώς από το Cinobo. Ο αριθμός των συσκευών μέσω των οποίων μπορείτε να έχετε ταυτόχρονη πρόσβαση είναι δύο.
 4. Ενημέρωση. Η υπηρεσία Cinobo ενημερώνεται συνεχώς, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιοθήκης περιεχομένου, κατά την απόλυτη κρίση του Cinobo.
 5. Συμμόρφωση. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Cinobo, συμπεριλαμβανομένων όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με αυτήν, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς  ή άλλους περιορισμούς στη χρήση της υπηρεσίας ή του περιεχομένου της. Συμφωνείτε να μην αρχειοθετήσετε, μεταφορτώσετε, αναπαραγάγετε, μεταδώσετε, προβάλλετε, εκτελέσετε, δημοσιεύσετε, εκχωρήσετε άδεια χρήσης, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, προσφέρετε προς πώληση ή χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο που λαμβάνετε μέσω της υπηρεσίας Cinobo. Συμφωνείτε να μην παρακάμψετε, διαγράψετε, αλλάξετε, απενεργοποιήσετε, υποβαθμίσετε ή αποτρέψετε οποιαδήποτε προστασία περιεχομένου της υπηρεσίας Cinobo. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένα μέσα για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία Cinobo. Συμφωνείτε να μην αναδιαμορφώσετε, αναστρέψετε ή αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε λογισμικό ή άλλα προϊόντα ή διαδικασίες που είναι προσβάσιμες μέσω της υπηρεσίας Cinobo. Συμφωνείτε να μην εισάγετε οποιοδήποτε κωδικό ή προϊόν ή χειριστείτε το περιεχόμενο της υπηρεσίας Cinobo με οποιονδήποτε τρόπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μέθοδο εξόρυξης δεδομένων, συλλογής δεδομένων ή εξαγωγής. Επιπλέον, συμφωνείτε να μην ανεβάζετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, αποστέλλετε ή διαβιβάζετε οποιοδήποτε υλικό έχει σχεδιαστεί για να διακόπτει, να καταστρέφει ή να περιορίζει τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που σχετίζεται με την υπηρεσία Cinobo, καθώς, επίσης και τυχόν αρχεία ή προγράμματα. Μπορούμε να τερματίσουμε ή να περιορίσουμε τη χρήση της υπηρεσίας μας, αν πιστεύουμε εύλογα ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης ή συμμετέχετε στην παράνομη ή δόλια χρήση της υπηρεσίας. Τέλος, συμφωνείτε να τηρείτε του Κανόνες Περιεχομένου του Cinobo, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω.
 6. Ποιότητα των υπηρεσιών. Η ποιότητα της προβολής ταινιών και άλλου οπτικοακουστικού περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω Διαδικτύου μπορεί να διαφέρει από έναν υπολογιστή σε άλλο και από μια συσκευή σε άλλη και μπορεί να επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η τοποθεσία σας, το διαθέσιμο εύρος ζώνης και/ ή την ταχύτητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο.
 7. Η ελάχιστη ταχύτητα σύνδεσης για χαμηλή ποιότητα (ανάλυση από 216p έως 360p) είναι 1,5 Mbps, για μέτρια ποιότητα (ανάλυση 576p) είναι 3 Mbps και για υψηλή ποιότητα (ανάλυση από 720p έως 1080p) είναι 5 Mbps. Ωστόσο, συνιστάται γρηγορότερη σύνδεση για βελτιωμένη ποιότητα βίντεο. Υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις πρόσβασης στο Internet είστε εσείς. Απευθυνθείτε στον δικό σας πάροχο Internet για πληροφορίες σχετικά με τις ενδεχόμενες χρεώσεις χρήσης δεδομένων από το Internet. Ο χρόνος που απαιτείται για την έναρξη προβολής του περιεχομένου Cinobo διαφέρει και επηρεάζεται βάσει διαφόρων παραγόντων, μεταξύ των οποίων η τοποθεσία σας, το διαθέσιμο εύρος ζώνης κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή, το επιλεγμένο περιεχόμενο και οι ρυθμίσεις της συσκευής σας που υποστηρίζει Cinobo. Σε κάθε περίπτωση, το Cinobo δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ταχύτητα προβολής της υπηρεσίας για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο πάροχός σας.
 8. Πρόσβαση. Το μέλος που δημιούργησε το λογαριασμό Cinobo και του οποίου χρεώνεται ο τρόπος πληρωμής (ο κάτοχος του λογαριασμού) έχει πρόσβαση και έλεγχο στον λογαριασμό Cinobo. Για να διατηρήσετε τον έλεγχο του λογαριασμού σας και να αποτρέψετε την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου αυτόν (συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών σχετικά με το ιστορικό προβολής του λογαριασμού σας),  δεν πρέπει να αποκαλύψετε τα στοιχεία του κωδικού πρόσβασής σας ή της μεθόδου πληρωμής (για παράδειγμα, τα τελευταία τέσσερα ψηφία της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας) που σχετίζονται με το λογαριασμό σας σε οποιονδήποτε. Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση και τη διατήρηση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχετε σε σχέση με το λογαριασμό σας.
 9. Περιεχόμενο εκτός σύνδεσης. Το Cinobo δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να προβάλλουν ορισμένο περιεχόμενο του καταλόγου μέσω της εφαρμογής Cinobo δίχως σύνδεσης στο διαδίκτυο (DRM protected offline viewing), εφόσον διαθέτουν συσκευή με λογισμικό που μπορεί να υποστηρίξει την εφαρμογή του Cinobo και εφόσον έχουν αρκετό χώρο διαθέσιμο στη μνήμη της συσκευής. Οι ταινίες παραμένουν διαθέσιμες για τον χρήστη για επτά (7) ημέρες κι έπειτα λήγει η άδεια χρήσης και χρειάζεται η ανανέωση άδειας για να είναι και πάλι διαθέσιμες εκτός σύνδεσης. Οι ταινίες δεν είναι διαθέσιμες με κανέναν άλλο τρόπο εκτός από την προβολή στην συγκεκριμένη συσκευή και μόνο μέσα από την εφαρμογή Cinobo για το διάστημα που ορίζεται. Δεν υπάρχει δυνατότητα προβολής ταινιών εκτός σύνδεσης σε υπολογιστή. Οι ταινίες που θα είναι διαθέσιμες για προβολή εκτός σύνδεσης ορίζονται από το Cinobo και ενδέχεται η δυνατότητα αυτή να τροποποιείται χωρίς προειδοποίηση.
 10. Προφίλ του χρήστη. Κάθε χρήστης που δημιουργεί λογαριασμό στο Cinobo, έχει αυτόματα ένα δημόσιο προφίλ χρήστη, το οποίο μπορεί να διαμορφώσει όπως επιθυμεί. Στο προφίλ αυτό αναρτώνται όλες οι κριτικές και οι λίστες ταινιών που δημιουργεί ο χρήστης και αυτό είναι το προφίλ που εμφανίζεται όταν δημιουργεί κάποια κριτική σε σχόλιο ταινίας, ή σχόλιο σε ένα άρθρο της σελίδας Journal. Το δημόσιο προφίλ του χρήστη μπορεί να εντοπιστεί από μηχανές αναζήτησης και τα περιεχόμενά του (φωτογραφία προφίλ, εξώφυλλο προφίλ, κριτικές ταινιών, λίστες ταινιών, και ό,τι άλλο περιέχει) είναι ορατά από όλους τους επισκέπτες του ιστότοπου του Cinobo. Με τη δημιουργία του προφίλ δίνεται στο χρήστη ένα τυχαίο όνομα προφίλ και μία γενικευμένη φωτογραφία προφίλ και εξώφυλλο. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει το προφίλ του απολύτως κενό και με το τυχαίο όνομα ή να το διαμορφώσει κατά βούληση. Ο χρήστης κατανοεί και συμφωνεί ότι το περιεχόμενο που επιλέγει για το προφίλ του θα πρέπει να να τηρεί τους κανόνες περιεχομένου. Το Cinobo διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει περιεχόμενο του χρήστη από κάποιο σχόλιο, αν δεν πληροί τους κανόνες.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
Το περιεχόμενο του προφίλ του κάθε χρήστη είναι εξ αρχής - και παραμένει και κατόπιν της δημοσίευσής του - στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το καταχώρησε. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να δημοσιεύονται χωρίς προηγούμενο έλεγχο από το Cinobo και ότι αυτό διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει εκ των υστέρων οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει δημοσιευτεί από τον χρήστη.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες του Cinobo μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Επίσης κατανοεί και αποδέχεται ότι το Cinobo δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί από χρήστες.

Ο χρήστης κατανοεί και συμφωνεί ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύει εντός του Cinobo πρέπει να τηρεί τους παρακάτω κανόνες:

 1. Να μην είναι υβριστικό.
 2. Να μην προάγει τη ρητορική μίσους.
 3. Να μην είναι ρατσιστικό.
 4. Να μην είναι spam.
 5. Να μην οδηγεί χρήστες σε άλλες σελίδες.
 6. Να μην περιέχει ευαίσθητα δεδομένα, δικά σου ή άλλων.
 7. Να μην έχει ως σκοπό τη δυσφήμιση τρίτων.
 8. Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.
 9. Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα.
 10. Να είναι σύμφωνο με την ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παραπάνω κανόνες παραβιαστεί οι επόπτες του Cinobo θα ελέγξουν το περιεχόμενο και έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν το αντίστοιχο περιεχόμενο. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιληφθεί περιεχόμενο αντίθετο με τα παραπάνω, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με το Cinobo για να το διαχειριστεί το νωρίτερο δυνατό.Το περιεχόμενο το οποίο θα υποδειχθεί με τον τρόπο αυτό θα ελεγχθεί και, αν κριθεί αναγκαίο, θα απομακρυνθεί. Η αξιολόγηση του περιεχομένου που έχει δημοσιευθεί από τους χρήστες καθώς και η χρήση αυτού σαν πληροφορία είναι αποκλειστική υπευθυνότητα του χρήστη και το Cinobo δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υπεύθυνο για την ορθότητα και τη χρησιμότητά του.

 

Ε. Τροποποίηση Υπηρεσιών

Το Cinobo μπορεί να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τους όρους και τα χαρακτηριστικά της προσφερόμενης υπηρεσίας, δεδομένης της κινητικότητας αυτού του τύπου υπηρεσιών, καθώς και των όρων της σύμβασης για τεχνολογικές αλλαγές, εξέλιξη της αγοράς, μεταβολή των οικονομικών συνθηκών κ.λπ.

Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή των τροποποιήσεων και διατηρείται το δικαίωμα ακύρωσης της υπηρεσίας με τη λήξη του πληρωμένου χρόνου της τρέχουσας συνδρομής, .Η σχετική ενημέρωσή σας θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας που δηλώσατε. Το Cinobo δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που καταργήσετε ή μεταβάλλετε την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που δηλώσατε, χωρίς να έχετε ενημερώσει για τη σχετική μεταβολή και χωρίς να έχετε δηλώσει τη νέα σας ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

ΣΤ. Διακοπές Διαθεσιμότητας και Συντήρησης

Το Cinobo σας προσφέρει την υπηρεσία 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.

Ωστόσο, το Cinobo δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκληθούν από σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο, την έλλειψη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ή την προσωρινή αναστολή της για λόγους που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου τυχαίου συμβάντος, ανωτέρας βίας, παρέμβασης τρίτου μέρους ή χρήστη. Σε περίπτωση διακοπής λόγω του χρόνου που απαιτείται για τη βελτίωση της υπηρεσίας ή τυχόν συντήρηση ή αναβάθμιση των ανάλογων συστημάτων, το Cinobo θα σας ειδοποιήσει μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε ως email επικοινωνίας, όποτε είναι τεχνικά εφικτό, σε εύλογο χρονικό διάστημα, για τις ημερομηνίες των εργασιών συντήρησης. Το Cinobo δεσμεύεται ότι αυτές οι εργασίες βελτίωσης και συντήρησης θα πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν.

Ομοίως, το Cinobo δεν ευθύνεται για τις ζημιές που υπέστη η συσκευή Cinobo που χρησιμοποιείτε για την χρήση της υπηρεσίας.

 

Ζ. Ευθύνη λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας

Το Cinobo θα ανταποκριθεί μόνο λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας της υπηρεσίας σε περίπτωση που η παροχή της υπηρεσίας διακοπεί για περισσότερες από 48 ώρες συνεχώς ή περιοδικά εντός του ίδιου ημερολογιακού μήνα, οπότε το Cinobo θα σας επιστρέψει το αντίστοιχο μέρος της αντίστοιχης μηνιαίας αμοιβής κατά το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 48 ώρες διακοπής της υπηρεσίας από την παραλαβή της ειδοποίησης σφάλματος από εσάς.

Δεν θεωρείται ότι δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία όταν συμβαίνουν τα παρακάτω: i) διακοπή της υπηρεσίας ως αποτέλεσμα της βελτίωσης, συντήρησης ή αναθεώρησης του περιεχομένου ή / και της υπηρεσίας · ii) ανώμαλη λειτουργία της υπηρεσίας για λόγους που οφείλονται στον χρήστη, τυχαίο συμβάν, ανωτέρα βία ή οποιεσδήποτε άλλες αιτίες που δεν οφείλονται ή δεν ανήκουν στην Cinobo.

 

Η. Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο των ταινιών και του λοιπού οπτικοακουστικού υλικού που διατίθεται μέσω της Υπηρεσίας αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά έργα, τα οποία προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, αλλά και τις Διεθνείς Συμβάσεις, στις οποίες έχει προσχωρήσει το Ελληνικό Κράτος. Το Cinobo είναι υποχρεωμένο να φροντίσει για την προστασία των παραπάνω δικαιωμάτων έναντι κάθε κακόβουλης προσβολής τους.

Όλα τα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, μέθοδοι και προγράμματα που χρησιμοποιούνται από το Cinobo στα πλαίσια λειτουργίας της πλατφόρμας αποτελούν άυλα περιουσιακά στοιχεία του Cinobo, επί των οποίων οι χρήστες δεν διατηρούν οποιοδήποτε δικαίωμα.

 

Θ. Προσωπικά Δεδομένα

 1. Το Cinobo ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκάστου χρήστη και για την προστασία αυτών των δεδομένων λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με την εγχώρια και την Κοινοτική Νομοθεσία.
 2. Κάθε χρήστης αποδέχεται ότι τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα του, τα οποία ο ίδιος έθεσε στη διάθεση του Cinobo στα πλαίσια παροχής της προσφερόμενης υπηρεσίας θα χρησιμοποιούνται από το Cinobo αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και για ενημέρωση σχετικά με προωθητικές ενέργειες προβολής των Υπηρεσιών του, εκτός αν ο Χρήστης δηλώσει ήδη κατά την εγγραφή του στην Υπηρεσία ότι δεν επιθυμεί την επεξεργασία των δεδομένων του για το σκοπό προωθητικών ενεργειών
 3. Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Υπηρεσίας είναι το Cinobo και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συνδέεται μαζί του στα πλαίσια παροχής της Υπηρεσίας, καθώς και κάθε αρμόδια εκ του νόμου Αρχή ή Υπηρεσία. Το Cinobo έχει εξασφαλίσει ότι κάθε συνεργαζόμενο μαζί του φυσικό ή νομικό πρόσωπο τηρεί τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που περιέρχονται σε γνώση του ή στην κατοχή του.
 4. Ο χρήστης έχει δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας των δεδομένων του, καθώς, επίσης, και δικαίωμα εναντίωσης, ανάκλησης ή και περιορισμού της επεξεργασίας που τον αφορά. Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα ο Χρήστης απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ενώ διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1- 3 Αθήνα, ΤΚ 11523, τηλ. +302106475600, [email protected]), εφόσον κρίνει ότι τα προσωπικά του δεδομένα υφίστανται επεξεργασία που παραβιάζει το ισχύον κανονιστική πλαίσιο ή εφόσον δεν λάβει επαρκή ή έγκαιρη απάντηση κατά την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός του.

 

Ι. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το σύνολο των προϋποθέσεων και των όρων χρήσης της Υπηρεσίας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους ή αντικατάστασή τους ρυθμίζονται και συμπληρώνονται από το ισχύον εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.

Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τους βασικούς όρους της συμφωνίας για την παροχή της Υπηρεσίας από το Cinobo προς τους χρήστες.

Ορισμένοι από τους παρόντες όρους χρήσης δύνανται να μην ισχύουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ειδικών πακέτων συνδρομών και για ειδικά θέματα, όπως ύψος συνδρομής, διάρκεια συνδρομής, πρόσβαση σε συγκεκριμένο πακέτο ταινιών κ.α. Στις περιπτώσεις αυτές θα ισχύουν οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις κατωτέρω.

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΚΕΤΟΥ 13o My French Film Festival FESTIVAL PASS

 1. Δεν ισχύει η δωρεάν δοκιμαστική περίοδος.
 2. Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μόνον στις ταινίες του συγκεκριμένου πακέτου, δηλαδή, στις 30 ταινίες του φεστιβάλ “13o My French Film Festival”
 3. Η συνδρομή σας καταβάλλεται – χρεώνεται εφάπαξ κατά την αγορά του πακέτου και αφορά το δικαίωμα πρόσβασης στις συγκεκριμένες ταινίες μέχρι 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 23.59.
 4. Δεν προβλέπεται δικαίωμα ακύρωσης της συνδρομής.
 5. Το συγκεκριμένο πακέτο ισχύει μόνον για τις ταινίες του φεστιβάλ “13o My French Film Festival” και δεν αποκτάτε πρόσβαση στον υπόλοιπο κατάλογο ταινιών του CINOBO.
 6. Μετά τις 13 Φεβρουαρίου 2023 δεν υπάρχει καμία υποχρέωση διατήρησης της συγκεκριμένης υπηρεσίας – πακέτου.
 7. Η CINOBO δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν αλλαγή του προγράμματος του φεστιβάλ “13o My French Film Festival” ως προς τις διαθέσιμες ταινίες ή ως προς το χρόνο διάρκειάς του.
 8. Η CINOBO δεν υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για παράταση της λήξης του συγκεκριμένου πακέτου.
 9. Οι παρόντες ειδικοί όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων που αναφέρονται παραπάνω, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν ισχύ μόνον για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά.
 10. Η αποδοχή των Γενικών Όρων συμπεριλαμβάνει και την αποδοχή των παρόντων ειδικών όρων χρήσης του συγκεκριμένου πακέτου.
Cookies

Our website uses Cookies

We use cookies to offer you the best possible experience on our site.

Necessary cookies

Always active